Статут КНП ВМКЛ №1
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 29.03.2019 № 1662 39 сесія 7 скликання
м. Вінниця
Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №1» в новій редакції

Керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішенням Вінницької міської ради від 26.10.2018 р. №1385 «Про добровільне приєднання територіальної громади селища Десна Вінницького району Вінницької області до територіальної громади міста Вінниці», рішенням Деснянської селищної ради від 26.10.2018 року №70 «Про добровільне приєднання територіальної громади селища Десна Вінницького району Вінницької області до територіальної громади міста обласного значення», відповідно до пункту 5 статті 57, статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №1» в частині поширення повноважень, прав та обов’язків на територію населених пунктів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.
Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №1», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.
Затвердити в новій редакції Статут комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №1» згідно з додатком.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення (В.Паненко).
Міський голова С. Моргунов

Додаток
до рішення міської ради від 29.03.2019 №1662
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вінницької міської ради від 29.03.2019 № 1662

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1»
(нова редакція)
м. Вінниця 2019 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1» (надалі — Підприємство) є закладом охорони здоров’я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
1.2. Підприємство створене шляхом перетворення комунального закладу Міська клінічна лікарня №1 у комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1». Підприємство є власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу Міська клінічна лікарня №1.

1.3. Підприємство засноване на комунальній власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

1.4. Власником Підприємства є Вінницька міська об’єднана територіальна громада в особі Вінницької міської ради (надалі — Власник). Підприємство підзвітне та підконтрольне Власнику. Органом управління є департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (далі — Орган управління).

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Підприємство є неприбутковим та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

1.7. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Вінницької міської ради, виконавчих органів Вінницької міської ради, наказами департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державного казначейства України, установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на нього завдань, бланки та інші реквізити.

1.9. Найменування Підприємства:

повне найменування Підприємства українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1»;
скорочене найменування Підприємства українською мовою: КНП «ВМКЛ №1»;
найменування Підприємства англійською мовою: COMMUNAL NON-COMMERCIAL ENTERPRISE “VINNYTSIA CITY CLINICAL HOSPITAL №1”.
1.10. Місцезнаходження Підприємства: Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 96, поштовий індекс — 21029.
1.11. Питання діяльності Підприємства, не передбачені даним Статутом, регулюються чинним законодавством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.
2.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

медична практика;
створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги, здійснення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної, невідкладної допомоги та цілодобового симптоматичного лікування;
своєчасне та якісне дослідження, лікування та реабілітація хворих в стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах;
забезпечення потреб населення у висококваліфікованій медичній спеціалізованій лікувальній допомозі хворим на туберкульоз;
координація зусиль загальнолікувальної мережі щодо профілактики та виявлення туберкульозу;
контроль за проведенням якості профілактичних оглядів з метою раннього та своєчасного виявлення туберкульозу, пропаганда здорового способу життя;
покращення показників здоров’я населення;
активація роботи, направленої на запобігання виникнення керованих інфекційних хвороб;
цілодобовий прийом та госпіталізація хворих, що доставляються бригадами швидкої медичної допомоги або звертаються безпосередньо в приймальне відділення за направленням інших лікувально- профілактичних закладів або без нього;
плановий прийом пацієнтів за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без нього;
забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги;
організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;
впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функцій Підприємства;
організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
участь у державних та регіональних програмах у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
забезпечення взаємодії з медичними та немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації та надання медичної допомоги;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за виданою листків непрацездатності;
скеровування на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями, тощо;
організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
навчально-методична, науково-дослідницька робота та клінічні випробування згідно чинного законодавства України;
провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення;
надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;
визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, транспортних засобів;
забезпечення ефективного використання ліжкового фонду;
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
придбання, зберігання, перевезення, пересилання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;
проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;
інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
2.3. Проведення клінічних випробувань лікарських засобів на базі Підприємства здійснюється лише при укладенні договорів у відповідності до вимог чинного законодавства України та при наявності письмового погодження департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради.
2.4. Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів, клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, базою виробничої практики, учбовою базою для підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС
3.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, на праві оперативного управління.

3.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

3.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

3.7. Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, складає штатний розпис та подає на затвердження до Органу управління.

3.8. Підприємство складає та подає Органу управління для погодження та подальшого затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради фінансовий план та забезпечує його виконання.

3.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які передбачені ліцензією. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, він отримується в порядку, визначеному законодавством України.

4. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
4.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.
4.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Власника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Власником.

4.3. Підприємство має право придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами юридичних та фізичних осіб, відповідно до укладених угод.
Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління (без права викупу), юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та локальних актів органів місцевого самоврядування.

4.4. Відповідно до чинного законодавства Підприємство користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

4.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

4.6. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
4.6.1. Медична субвенція з державного бюджету;
4.6.2. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
4.6.3. Кошти бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (бюджетні кошти);
4.6.4. Інші субвенції з обласного та державного бюджетів, в тому числі на реалізацію програм в галузі охорони здоров’я;
4.6.5. Плата за надані послуги: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
4.6.6. Цільові кошти;
4.6.7. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
4.6.8. Кредити банків;
4.6.9. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
4.6.10. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
4.6.11. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
4.6.12. Інші джерела не заборонені законодавством.

4.7. Статутний капітал Підприємства становить 1000,00 грн (одна тисяча гривень).

4.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
5.1. Підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

5.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

5.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

5.1.5. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

5.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

5.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

5.1.10. Передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з Органом управління.

5.1.11. За погодженням з Органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.1.12. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.13. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Підприємство:

5.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

5.2.3. Підприємство складає, подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну, статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність перед органами, уповноваженими здійснювати контроль.

5.3. Обов’язки Підприємства:

5.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

5.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я.

5.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

5.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

5.3.6. Витрачати кошти за надані послуги з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
6.1. Управління підприємством здійснює Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради.
Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює Головний лікар, який призначається на посаду або звільняється з неї розпорядженням міського голови відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством.
З Головним лікарем укладається контракт, в якому зазначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади (припинення дії контракту), інші умови найму, передбачені контрактом та чинним законодавством.
6.2. Власник:

6.2.1. Приймає рішення про внесення змін до Статуту та затверджує Статут в новій редакції.

6.2.2. Вирішує питання про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання Підприємства.

6.2.3. Вирішує питання про участь Підприємства як засновника (учасника) іншого підприємства, товариства, асоціації, концерну в установленому законодавством порядку.

6.2.4. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

6.2.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління

6.2.6. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Орган управління:

6.3.1. Погоджує внесення змін до Статуту, здійснює контроль за додержанням Статуту.

6.3.2. Затверджує штатний розпис Підприємства та зміни до нього.

6.3.3. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про їх виконання.

6.3.4. Погоджує річні фінансові плани Підприємства та подає їх на затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.3.5. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану.

6.3.6. Здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства.

6.3.7. Погоджує здійснення господарських операцій в розмірах, що перевищують ліміт повноважень Головного лікаря підприємства.

6.3.8. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства, в разі потреби забезпечує проведення інвентаризації майна Підприємства, виявляє майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання.

6.3.9. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Головний лікар Підприємства:

6.4.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у тому числі в судах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

6.4.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника та Органу управління.

6.4.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

6.4.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

6.4.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

6.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

6.4.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

6.4.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

6.4.9. Подає в установленому порядку Власнику та Органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно надає Власнику та Органу управління бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Власника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

6.4.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

6.4.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

6.4.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.4.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

6.4.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

6.4.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

6.4.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер.

6.4.17. Затверджує функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства.

6.4.18. За погодженням із Власником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

6.4.19. Забезпечує розробку цін (тарифів) на платні послуги, які дозволені чинним законодавством та подає до Органу управління для подальшого погодження виконавчим комітетом міської ради.

6.4.20. За погодженням з Органом управління проводить господарські операції, що перевищують ліміт його повноважень згідно трудового контракту.

6.4.21. Розробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та подає їх до Органу управління.

6.4.22. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом.

6.5. Головний лікар Підприємства, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Підприємства в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.6. У разі відсутності Головного лікаря Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

6.7. Головний лікар Підприємства, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Підприємством та його підрозділами.

6.8. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
7.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально- культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності — вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства.
Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
7.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини.

7.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

7.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

7.5. Право укладання колективного договору від імені трудового колективу надається уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

7.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

7.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Підприємства визначаються контрактом.

7.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

7.9. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
8.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
8.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

8.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

8.4. Власник та Орган управління має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Власнику або Органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

8.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Власника, а у випадках передбачених законом України - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
9.2. У разі припинення Підприємства (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.3. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

9.6. Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог обчислюється з моменту оприлюднення відповідної інформації на офіційному сайті про припинення відповідно до вимог чинного законодавства України.
Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

9.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

9.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

9.9. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

9.10. Підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
10.1. Зміни до Статуту проводяться згідно вимог чинного законодавства України шляхом затвердження Статуту в новій редакції Власником та підлягають державній реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Положення даного Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.
11.2. Питання, не врегульовані даним Статутом регулюються чинним законодавством України.
При виникненні розбіжностей положень даного Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

Міський голова С. Моргунов

Попередній статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вінницької міської ради від 28.09.2018 № 1349
СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1»

м. Вінниця 2018 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1» (надалі — Підприємство) є закладом охорони здоров’я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
1.2. Підприємство створене шляхом перетворення комунального закладу Міська клінічна лікарня №1 у комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1». Підприємство є власністю територіальної громади м. Вінниці. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу Міська клінічна лікарня №1.

1.3. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Вінниці.

1.4. Засновником та Власником Підприємства є територіальна громада м. Вінниці, від імені якої виступає Вінницька міська рада. Органом управління є департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (далі — Орган управління).

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Підприємство є неприбутковим та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

1.7. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Вінницької міської ради, виконавчих органів Вінницької міської ради, наказами департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, іншими нормативно — правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державного казначейства України, установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на нього завдань, бланки та інші реквізити.

1.9. Найменування Підприємства:

повне найменування Підприємства українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1»;
скорочене найменування Підприємства українською мовою: КНП «ВМКЛ №1»;
найменування Підприємства англійською мовою: COMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE "VINNYTSIA CITY CLINICAL HOSPITAL №1"
1.10. Місцезнаходження Підприємства: Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 96, поштовий індекс — 21029.
1.11. Питання діяльності Підприємства, не передбачені даним Статутом, регулюються чинним законодавством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.
2.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

медична практика;
створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги, здійснення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної, невідкладної допомоги та цілодобового симптоматичного лікування;
своєчасне та якісне дослідження, лікування та реабілітація хворих в стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах;
забезпечення потреб населення у висококваліфікованій медичній спеціалізованій лікувальній допомозі хворим на туберкульоз;
координація зусиль загальнолікувальної мережі щодо профілактики та виявлення туберкульозу;
контроль за проведенням якості профілактичних оглядів з метою раннього та своєчасного виявлення туберкульозу, пропаганда здорового способу життя;
здійснення спортивно-оздоровчої та оздоровчо-лікувальної діяльності з використанням фізіотерапії, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, інших традиційних та нетрадиційних методів лікування;
покращення показників здоров’я населення;
активація роботи, направленої на запобігання виникнення керованих інфекційних хвороб;
цілодобовий прийом та госпіталізація хворих, що доставляються бригадами швидкої медичної допомоги або звертаються безпосередньо в приймальне відділення за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без нього;
плановий прийом пацієнтів за направленням інших лікувально- профілактичних закладів або без нього;
забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги;
організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;
впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функцій Підприємства;
організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
участь у державних та регіональних програмах у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
забезпечення взаємодії з медичними та немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації та надання медичної допомоги;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за виданою листків непрацездатності;
скеровування на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями, тощо;
організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
навчально-методична, науково-дослідницька робота та клінічні випробування згідно чинного законодавства України;
провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення;
надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги м. Вінниці;
визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, транспортних засобів;
забезпечення ефективного використання ліжкового фонду;
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
придбання, зберігання, перевезення, пересилання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально- діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;
інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
2.3. Проведення клінічних випробувань лікарських засобів на базі Підприємства здійснюється лише при укладенні договорів у відповідності до вимог чинного законодавства України та при наявності письмового погодження департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради.
2.4. Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів, клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, базою виробничої практики, учбовою базою для підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС
3.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади м. Вінниці, на праві оперативного управління.

3.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

3.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

3.7. Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, складає штатний розпис та подає на затвердження до Органу управління.

3.8. Підприємство складає та подає Органу управління для погодження та подальшого затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради фінансовий план та забезпечує його виконання.

3.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які передбачені ліцензією. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, він отримується в порядку, визначеному законодавством України.

4. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
4.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.
4.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

4.3. Підприємство має право придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами юридичних та фізичних осіб, відповідно до укладених угод.
Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління (без права викупу), юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та локальних актів органів місцевого самоврядування.

4.4. Відповідно до чинного законодавства Підприємство користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

4.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

4.6. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

4.6.1. Медична субвенція з державного бюджету;

4.6.2. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

4.6.3. Кошти міського бюджету (бюджетні кошти);

4.6.4. Інші субвенції з обласного та державного бюджетів, в тому числі на реалізацію програм в галузі охорони здоров’я;

4.6.5. Плата за надані послуги: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

4.6.6. Цільові кошти;

4.6.7. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

4.6.8. Кредити банків;

4.6.9. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

4.6.10. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

4.6.11. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

4.6.12. Інші джерела не заборонені законодавством.

4.7. Статутний капітал Підприємства становить 1000,00 грн (одна тисяча гривень).

4.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
5.1. Підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

5.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

5.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

5.1.5. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

5.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

5.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

5.1.10. Передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з Органом управління.

5.1.11. За погодженням з Органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.1.12. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.13. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Підприємство:

5.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

5.2.3. Підприємство складає, подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну, статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність перед органами, уповноваженими здійснювати контроль.

5.3. Обов’язки Підприємства:

5.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

5.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я.

5.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

5.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

5.3.6. Витрачати кошти за надані послуги з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
6.1. Управління підприємством здійснює Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради.
Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює Головний лікар, який призначається на посаду або звільняється з неї розпорядженням міського голови відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством.
З Головним лікарем укладається контракт, в якому зазначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади (припинення дії контракту), інші умови найму, передбачені контрактом та чинним законодавством.
6.2. Засновник (Власник):

6.2.1. Приймає рішення про внесення змін до Статуту та затверджує Статут в новій редакції.

6.2.2. Вирішує питання про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання Підприємства.

6.2.3. Вирішує питання про участь Підприємства як засновника (учасника) іншого підприємства, товариства, асоціації, концерну в установленому законодавством порядку.

6.2.4. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

6.2.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади м. Вінниці та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління

6.2.6. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Орган управління:

6.3.1. Погоджує внесення змін до Статуту, здійснює контроль за додержанням Статуту.

6.3.2. Затверджує штатний розпис Підприємства та зміни до нього.

6.3.3. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про їх виконання.

6.3.4. Погоджує річні фінансові плани Підприємства та подає їх на затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.3.5. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану.

6.3.6. Здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства.

6.3.7. Погоджує здійснення господарських операцій в розмірах, що перевищують ліміт повноважень Головного лікаря підприємства.

6.3.8. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства, в разі потреби забезпечує проведення інвентаризації майна Підприємства, виявляє майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання.

6.3.9. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Головний лікар Підприємства:

6.4.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у тому числі в судах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

6.4.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та Органу управління.

6.4.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

6.4.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

6.4.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

6.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

6.4.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

6.4.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

6.4.9. Подає в установленому порядку Засновнику та Органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно надає Засновнику та Органу управління бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

6.4.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

6.4.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

6.4.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.4.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

6.4.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

6.4.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

6.4.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер.

6.4.17. Затверджує функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства.

6.4.18. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

6.4.19. Забезпечує розробку цін (тарифів) на платні послуги, які дозволені чинним законодавством та подає до Органу управління для подальшого затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.4.20. За погодженням з Органом управління проводить господарські операції, що перевищують ліміт його повноважень згідно трудового контракту.

6.4.21. Розробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та подає їх до Органу управління.

6.4.22. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом.

6.5. Головний лікар Підприємства, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Підприємства в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.6. У разі відсутності Головного лікаря Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

6.7. Головний лікар Підприємства, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Підприємством та його підрозділами.

6.8. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
7.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності — вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства.
Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
7.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини.

7.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

7.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

7.5. Право укладання колективного договору від імені трудового колективу надається уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

7.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

7.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Підприємства визначаються контрактом.

7.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

7.9. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
8.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
8.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

8.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

8.4. Засновник та Орган управління має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику або Органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

8.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням Засновника, а у випадках передбачених законом України — за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
9.2. У разі припинення Підприємства (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.3. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

9.6. Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог обчислюється з моменту оприлюднення відповідної інформації на офіційному сайті про припинення відповідно до вимог чинного законодавства України.
Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

9.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

9.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

9.9. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

9.10. Підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Положення даного Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.
10.2. Питання, не врегульовані даним Статутом регулюються чинним законодавством України.
При виникненні розбіжностей положень даного Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
11.1. Зміни до Статуту проводяться згідно вимог чинного законодавства України шляхом затвердження Статуту в новій редакції Власником та підлягають державній реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Міський голова С. Моргунов