2.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

2.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика;
 • створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги, здійснення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної, невідкладної допомоги та цілодобового симптоматичного лікування;
 • своєчасне та якісне дослідження, лікування та реабілітація хворих в стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах;
 • забезпечення потреб населення у висококваліфікованій медичній спеціалізованій лікувальній допомозі хворим на туберкульоз;
 • координація зусиль загальнолікувальної мережі щодо профілактики та виявлення туберкульозу;
 • контроль за проведенням якості профілактичних оглядів з метою раннього та своєчасного виявлення туберкульозу, пропаганда здорового способу життя;
 • покращення показників здоров’я населення;
 • активація роботи, направленої на запобігання виникнення керованих інфекційних хвороб;
 • цілодобовий прийом та госпіталізація хворих, що доставляються бригадами швидкої медичної допомоги або звертаються безпосередньо в приймальне відділення за направленням інших лікувально- профілактичних закладів або без нього;
 • плановий прийом пацієнтів за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без нього;
 • забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги;
 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;
 • впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функцій Підприємства;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • участь у державних та регіональних програмах у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • забезпечення взаємодії з медичними та немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації та надання медичної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за виданою листків непрацездатності;
 • скеровування на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями, тощо;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота та клінічні випробування згідно чинного законодавства України;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення;
 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, транспортних засобів;
 • забезпечення ефективного використання ліжкового фонду;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • придбання, зберігання, перевезення, пересилання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;
 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

2.3. Проведення клінічних випробувань лікарських засобів на базі Підприємства здійснюється лише при укладенні договорів у відповідності до вимог чинного законодавства України та при наявності письмового погодження департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради.

2.4. Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів, клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, базою виробничої практики, учбовою базою для підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.